Skip to main content
 • RODO

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej („Bank”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Bankiem, ul Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska

1. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej przy ul. Kolejowej 5, 21-500 Biała Podlaska.

 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z Bankiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a dodatkowo: i w odniesieniu do umów o produkty o charakterze kredytowym związanych z:
  1. dokonaniem oceny zdolności kredytowej lub analizy ryzyka kredytowego (zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub art. 70 ustawy – Prawo bankowe),
  2. przekazywaniem informacji do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy - Prawo bankowe, w tym Biura Informacji Kredytowej S.A. („BIK”) z siedzibą w Warszawie, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, a także do biur informacji gospodarczej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
 2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w tym:
 1. wynikających z art. 8 i nast. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo - po ich wejściu w życie - art. 33 i nast. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. „ustawa AML”),
 2. w przypadku, jeśli znajdzie to zastosowanie, związanych z monitorowaniem korespondencji oraz transakcji lub zleceń na podstawie art. 16 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014,
 3. związanych z zapewnieniem płynności płatniczej Banku, w tym realizowaniem obowiązków wynikających z Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (tzw. „Rozporządzenie CRR”),
 4. związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych, oraz do innych podmiotów, do których Bank jest zobowiązany raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z wypełnianiem przez Bank obowiązków identyfikacyjnych oraz raportowych wynikających z Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. „ustawa CRS”) bądź Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
 5. związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Banku;
 6. przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw na zasadach określonych w art. 106d i nast. Prawa bankowego,
 7. wewnętrznego raportowania w ramach Banku lub w ramach grupy zrzeszenia BPS, w tym sprawozdawczości zarządczej,
 8. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, prowadzenia wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku dla celów przestępczych,
 1. Ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Banku w związku z prowadzoną przez Bank działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w zw. z art. 6 ust 1 lit b RODO), w szczególności w celach:
 1. związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną Banku na podstawie art. 9 i nast. Prawa bankowego,
 2. restrukturyzacji lub sprzedaży wierzytelności Banku względem Pani/Pana oraz dochodzenia roszczeń przez Bank,
 3. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
 1. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. Obowiązek podania danych osobowych Bankowi

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Bankiem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Banku. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Bank usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, zaś zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana

4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców, w szczególności:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
 2. podmiotom powiązanym z Bankiem, w tym w ramach BPS, w celu realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych,
 3. podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak Biuro Informacji Kredytowej, oraz biura informacji gospodarczej, a także innym bankom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności,
 4. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., Visa, Mastercard,
 5. podmiotom wspierającym Bank w jego procesach biznesowych i czynnościach bankowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Banku (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom Banku,
 6. Związkowi Banków Polskich.

5. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Bank uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w oparciu o art. 6 ust 1 lit a RODO, do czasu wycofania tej zgody.

6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy z Bankiem bądź wykonania przez Bank obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, które mogą wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć na Pani/Pana sytuację. Tego rodzaju przypadki wystąpią w następujących sytuacjach:

 1. dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z ustawą AML:
  1. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w procesie poznania klienta który odbywa się na etapie nawiązywania relacji, a także później, w ramach cyklicznych przeglądów. W ramach profilowania, m.in. na podstawie okoliczności, takich jak rodzaj klienta, stosunków gospodarczych, rodzaju produktów, historii transakcji, ryzyka geograficznego oraz weryfikacji, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy AML oraz czy wcześniej wykazywał aktywność podwyższonego ryzyka (np. uprzednio zgłaszane transakcje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - GIIF), ustala się lub zmienia poziom ryzyka dla danego klienta. Jeżeli w wyniku takiego profilowania dojdzie do zakwalifikowania Pani/Pana do kategorii osób podwyższonego ryzyka, Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu z Panią/Panem celem zebrania dodatkowych informacji. Ponadto w wyniku takiej kwalifikacji na etapie nawiązywania relacji może dojść do odmowy zawarcia umowy z Panią/Panem,
  2. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu identyfikacji ewentualnych przypadków prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zgodnie z Ustawą AML. W ramach takiego profilowania pod uwagę brane są m.in.: dane dotyczące transakcji, obywatelstwo, rodzaj klienta, rodzaj stosunków gospodarczych, obszar geograficzny, a także uprzednia aktywność podwyższonego ryzyka. W wyniku takiego profilowania identyfikuje się potencjalnie niezgodne z przepisami Ustawy AML postępowanie w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy. W wyniku takiego stwierdzenia może również dojść do odmowy zawarcia kolejnej umowy z Panią/Panem w przyszłości i/lub odmowy rozszerzenia aktualnej relacji o kolejne produkty oferowane przez Bank;
 1. w odniesieniu do umów o charakterze kredytowym:
  1. przeprowadzanie oceny Pani/Pana zdolności kredytowej i/lub analizy ryzyka kredytowego. Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej odbywa się na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana we wniosku o zawarcie umowy z Bankiem oraz informacji pozyskanych z BIK oraz biur informacji gospodarczej. Zakres wykorzystywanych danych obejmuje informacje o Pani/ Pana bieżących zobowiązaniach oraz informacje dotyczące historii obsługi innych produktów i usług, w tym dane zawarte w bazach BIK oraz biur informacji gospodarczej. W procesie oceny zdolności i wiarygodności kredytowej wykorzystywane są modele statystyczne, w wyniku czego zostaje wskazana Pani/Pana zdolność i wiarygodność kredytowa do zaciągania zobowiązań względem Banku. W przypadku wykazania w ten sposób braku lub niewystarczającej zdolności lub wiarygodności kredytowej do zaciągnięcia danego zobowiązania, Bank odmówi Pani/Panu udzielenia produktu kredytowego,
  2. Pani/Pana dane osobowe, tj. m.in. odpowiednio dotychczasowa historia kredytowa, dane demograficzne, historia transakcji, a także dotychczasowa ocena Pani/Pana zdolności i wiarygodności kredytowej mogą być profilowane w ramach procesów zarządzania ryzykiem kredytowym i kapitałem Banku, w związku z wymogiem Rozporządzenia CRR, o którym mowa wyżej. Takie profilowanie nie przyniesie jakichkolwiek skutków dla Pani/Pana,
  3. możliwe jest podjęcie wobec Pani/Pana zautomatyzowanej decyzji o obniżeniu limitu kredytowego, w przypadku gdy uległa pogorszeniu Pani/Pana zdolność kredytowa. Pogorszenie zdolności kredytowej może być przez Bank zidentyfikowane wyłącznie w wyniku oceny obiektywnych informacji, tj. na podstawie informacji o liczbie, kwocie i jakości bieżącej obsługi produktów kredytowych i innych usług, przy czym informacje te są pozyskiwane z bazy Bankowego Rejestru (MIG-BR), bazy BIK oraz z systemów Banku,
  4. w uzasadnionych przypadkach, tj. w przypadku braku, pomimo wezwania, spłaty wymagalnego zobowiązania wynikającego z umowy, Bank w sposób zautomatyzowany podejmuje decyzje o wypowiedzeniu umowy,
  5. w uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do wymagalnych wierzytelności Banku wynikających umów o charakterze kredytowym, po bezskutecznym procesie ich dochodzenia, Bank w sposób zautomatyzowany podejmie decyzje o dokonaniu ich sprzedaży,
 1. w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec Pani/Pana zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną. Identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pana/Pani transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku  z przetwarzaniem przez Bank  danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa wynikające z RODO:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, nie występują nadrzędne prawnie  uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba której dane dotyczą wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust 2 RODO wobec przetwarzania,
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega,
  6. prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadkach przewidzianych w art. 17 ust 3 RODO.
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby której dane dotyczą;
 1. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Osoba której dane dotyczą  ma prawo otrzymania od Banku swoich danych osobowych które dostarczyła Bankowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
 1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
 2. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Banku, o którym mowa w pkt. II powyżej.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG ”) lub organizacji międzynarodowych

Bank w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG (USA, Singapur, Indie, Chiny, Hongkong i Kanada) oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza EOG, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer jest konieczny w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową). Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem Banku.


ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja br.

 1. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
 • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 1. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO lub w placówkach sprzedażowych Banku. (dostępny po 25 maja 2018 r.), Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.
 2. Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.
 3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
 4. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 5. W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 6. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 7. W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta. Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
 8. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352