Skip to main content
 • Aktualności
 • CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

24-11-2021

 

Środa, 24 Listopada 2021, 11:07

W wyniku zmiany przepisów ustawy AML, które weszły w życie z dniem 31 października 2021 r., podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stały się:

 • spółki partnerskie;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • fundacje
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
 •  mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 •  nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu  lub  na rzecz trustu.

Dane beneficjentów rzeczywistych należy wprowadzić do CRBR  najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

Brak zgłoszenia informacji do CRBR lub wymaganej aktualizacji danych naraża podmiot na sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej.

---

Przypominamy, że do obowiązku zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych w CRBR i ich aktualizacji  w terminie 7 dni od dnia wpisu tych podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązane:

 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • proste spółki akcyjne;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

Poniżej link do materiałów nt. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przygotowanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

https://www.gov.pl/web/finanse/do-pobrania

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352