Skip to main content

Licytacja nieruchomości - KM2067/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Łukasz Nejman Kancelaria Komornicza nr V w Białej Podlaskiej na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.09.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20/22, 21-500 Biała Podlaska w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacjazabudowanej nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr: 424/1 o pow. 0,0231ha, położoną w miejscowości Janów Podlaski przy ulicy Brzeska 6/Szkolna 5, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr LU1B/00057779/6, stanowiącą własność dłużnika Sylwester Dymianiuk. Nieruchomość stanowi budynek handlowo–usługowy wolnostojący, niepodpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym o pow. całkowitej 623,70m2 oraz pow. użytkowej 465,97m2 (pow. użytkowa parteru: 184,70m2, pow. użytkowa piętra 185,37m2, pow. użytkowa poddasza z uwzględnieniem skosów ścian 95,90m2). Budynek posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych utwardzonych asfaltem z utwardzonymi chodnikami.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 022 130,00 zł brutto,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 766 597,50 zł brutto.
(do powyższych kwot został doliczony podatek VAT 23%)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 102 213,00 brutto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Siedlcach nr konta 21 1020 4476 0000 8002 0422 4077.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać ww nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej protokół opisu i oszacowania nieruchomości (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 709/21).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352